Medicina, farmacija

Seimo sprendimu įtvirtintas nuoseklus gydytojų rezidentų darbo užmokesčio augimas

Seimas priėmė Medicinos praktikos įstatymo pakeitimus (Projektas Nr. XIVP-1852(2), kuriais užtikrinamas nuoseklus gydytojų rezidentų darbo užmokesčio augimas ir sudaromos sąlygos plėsti rezidentūros bazių skaičių Lietuvoje, taip skatinant gydytojų rezidentų pritraukimą į regionų asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Už įstatymą balsavo 116 Seimo narių, nė vienas nebuvo prieš, vienas parlamentaras susilaikė.

Gydytojo rezidento pareiginė alga bus apskaičiuojama sumuojant gydytojo rezidento bazinį (tarifinį) darbo užmokestį ir papildomą darbo užmokesčio dalį.

Siekiant užtikrinti nuolatinį rezidentų darbo užmokesčio augimą, naikinamas jaunesniojo ir vyresniojo gydytojo rezidento statusas. Gydytojo rezidento bazinis (tarifinis) darbo užmokestis bus apskaičiuojamas praėjusių kalendorinių metų paskutinį mėnesį galiojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos dydį dauginant iš gydytojo rezidento atitinkamų rezidentūros studijų metų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio koeficiento, kuris prasideda nuo 2,55 ir nuosekliai didės kiekvienais rezidentūros metais, atsižvelgiant į kasmet įgyjamas kompetencijas.

REZIDENTŪROS STUDIJŲ METŲ BAZINIO (TARIFINIO) DARBO

UŽMOKESČIO KOEFICIENTAI

Rezidentūros studijų metai

Koeficientas

Pirmieji metai

2,55

Antrieji metai

2,65

Tretieji metai

2,75

Ketvirtieji metai

2,85

Penktieji metai

2,95

Šeštieji metai

3,05

Septintieji metai

3,10“

Gydytojo rezidento bazinis (tarifinis) darbo užmokestis mokamas iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Papildoma darbo užmokesčio dalis bus mokama iš rezidentūros bazės lėšų.

Papildomos darbo užmokesčio dalies dydis apskaičiuojamas taikant įstatyme reglamntuotos papildomos darbo užmokesčio dalies dydžio procentą nuo gydytojui rezidentui pagal šią dalį apskaičiuoto bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio ir nustatomas rezidentūros bazės vadovo sprendimu. Į papildomą darbo užmokesčio dalį neįskaičiuojamas darbo užmokestis už budėjimus, darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą.

Rezidentūros bazės didėjančia dalimi prisidės prie gydytojų rezidentų darbo užmokesčio pradedant 2023 m.

PAPILDOMOS DARBO UŽMOKESČIO DALIES PROCENTINIS DYDIS

Metai

Dydis procentais

2023

Ne mažiau kaip 1

2024

Ne mažiau kaip 2

2025

Ne mažiau kaip 3

2026

Ne mažiau kaip 4

2027 ir paskesni

Ne mažiau kaip 5“

Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad gydytojas rezidentas rezidentūroje galės būti prižiūrimas ne tik gydytojo rezidento vadovo, bet ir gydytojo rezidento mentoriaus.

Gydytojo rezidento vadovu bus laikomas universiteto dėstytojas, dirbantis rezidentūros bazėje, turintis ne trumpesnį kaip 5 metų darbo pagal rezidentūros ciklo sritį atitinkančią profesinę kvalifikaciją stažą ir vadovaujantis gydytojui rezidentui rezidentūros ciklo metu.

 Gydytojo rezidento mentoriumi galės tapti edukacines kompetencijas suteikiančius kursus baigęs sveikatos priežiūros specialistas (ne universiteto darbuotojas), dirbantis rezidentūros bazėje ir turintis ne trumpesnį kaip 5 metų darbo pagal rezidentūros ciklo sritį atitinkančią profesinę kvalifikaciją stažą, vykdantis rezidentūros studijas reglamentuojančiuose teisės aktuose gydytojo rezidento mentoriui priskirtas funkcijas.

Pataisos įsigalioja 2023 m. sausio 1 d. Gydytojo rezidento bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydis 2023 metais bus apskaičiuojamas taikant 2022 metais Vyriausybės nustatytą minimaliosios mėnesinės algos dydį.

Įstatyme nustatyta, kad jei gydytojas rezidentas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos gavo didesnį darbo užmokestį negu darbo užmokestis, perskaičiuotas atsižvelgiant į priimtas pataisas, jam toliau bus mokamas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos mokėtas darbo užmokestis.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija