Medicina, farmacija

Seimas po svarstymo pritarė siūlymams, kad karo pabėgėliai Lietuvoje gautų ne tik būtinąją medicinos pagalbą

Seimas po svarstymo bendru sutarimu pritarė Sveikatos draudimo įstatymo ir Sveikatos sistemos įstatymo pataisoms (projektai Nr. XIVP-1394(2) ir Nr. XIVP-1395(2), kuriomis reglamentuojama migrantams teikiama sveikatos priežiūra.

Pasak Seimo nario Antano Vinkaus, galiojančio dabartinio įstatymo nuostatos reglamentuoja santykius, susijusius su sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimu iš valstybės biudžeto, tik asmenims, pateikusiems prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvoje: „Tarp ukrainiečių pabėgėlių yra labai daug įvairių situacijų, tokio reglamentavimo tikrai nepakanka. Dalis šių imigrantų, atvykusių į Lietuvą, dėl suprantamų priežasčių tokio prašymo nepateikė arba nespėjo pateikti.“

Šiuo metu galiojančio Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje yra reglamentuota, kas yra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu. Svarstomu projektu siūloma tikslinti ir papildyti to paties straipsnio 5 dalį apibrėžiant, kam valstybės biudžeto lėšomis būtų apmokama sveikatos priežiūra ir kitos sveikatos priežiūros paslaugos:

1) Lietuvos Respublikos privalomosios pradinės karo tarnybos karių ir privalomosios karo tarnybos karių, paskelbus mobilizaciją pašauktų į karinius mokymus įgyti pagrindinio karinio parengtumo, sveikatos priežiūra;

2) baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką padariusių asmenų, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės ir asmenų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes Lietuvos Respublikoje, sveikatos priežiūra;

3) užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems prieglobstį Lietuvos Respublikoje, ir užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje, būtinoji medicinos pagalba ir kitos būtinos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus paciento sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų (toliau – būtinosios paslaugos);

4) užsieniečių, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytu pagrindu suteiktas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos;

5) nelegaliai Lietuvos Respublikos sieną kirtusių užsieniečių būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos;

6) užsieniečių, gyvenančių užsienio šalyje, kurioje vyksta ginkluotas konfliktas, dėl kurio Lietuvos Respublikoje paskelbta nepaprastoji padėtis ar ekstremalioji situacija, ir pasitraukusių iš šios užsienio šalies į Lietuvos Respubliką, būtinoji medicinos pagalba ir būtinosios paslaugos;

7) šios dalies 3–6 punktuose nurodytų užsieniečių vaikų iki 18 metų būtinoji medicinos pagalba, būtinosios paslaugos, skiepijimas pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą ir profilaktiniai sveikatos tikrinimai.

Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu

  1. Privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami:

1) Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje;

2) leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsieniečiai (išskyrus šios dalies 5 punkte nurodytus asmenis), kurie dirba Lietuvos Respublikoje arba kurie dirbo Lietuvos Respublikoje ne trumpiau kaip 6 mėnesius ir yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai;

21) Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje (toliau – pereinamasis laikotarpis), pabaigos buvo įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir teisėtai gyvena Lietuvos Respublikoje. Šeimos nariai suprantami taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“;

22) leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turintys užsieniečiai, nurodyti 6 straipsnio 4 dalies 21 punkte;

3) nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;

4) užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;

5) asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas šis Įstatymas;

6) perkeliamieji asmenys.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija